Algemene voorwaarden Airco-comfort.nl

 
Artikel 1 Definities  

 1. QuiMax is een vennootschap onder firma die zich ten doel stelt het adviseren over, aanbieden van en installeren van klimaatbeheersingsapparatuur en accessoires. Ook worden er winterseizoen producten en kerstspullen aangeboden. Airco-comfort.nl is een handelsnaam van QuiMax V.O.F.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Airco-comfort.nl en Airco-comfort.nl de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4. 
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Airco-comfort.nl en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. 
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Airco-comfort.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het geven van advies op maat en het aanbieden van klimaatbeheersingsapparatuur en accessoires en het installeren hiervan alsmede alle andere door Airco-comfort.nl ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. 
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.airco-comfort.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden  

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Airco-comfort.nl gesloten Overeenkomsten waarbij Airco-comfort.nl Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Airco-comfort.nl overeengekomen. 
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever. 
   

Artikel 3 De Overeenkomst  

 1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Airco-comfort.nl zijn vrijblijvend, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening geldig. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod.    
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Airco-comfort.nl via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Airco-comfort.nl zal vervolgens telefonisch met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en de Opdrachtgever adviseren en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn zoals vermeld op de Website, het bestelformulier of in de offerte.
 4. Als Quimax een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Airco-comfort.nl kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Airco-comfort.nl dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Airco-comfort.nl deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Airco-comfort.nl.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst  

 1. Airco-comfort.nl zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.  
 2. Airco-comfort.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. Bij het inschakelen van derden zal Airco-comfort.nl de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Airco-comfort.nl worden doorbelast aan Opdrachtgever.   
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Airco-comfort.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Airco-comfort.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Airco-comfort.nl zijn verstrekt, heeft Airco-comfort.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Airco-comfort.nl zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Airco-comfort.nl hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Airco-comfort.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 
   

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst  

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Airco-comfort.nl en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Airco-comfort.nl op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Airco-comfort.nl en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 
   

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst  

 1. Airco-comfort.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Airco-comfort.nl goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. 
 2. Voorts is Airco-comfort.nl bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.  
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Airco-comfort.nl niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Airco-comfort.nl en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.
 4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Airco-comfort.nl gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
   

Artikel 7 Annulering  

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de bestelling nog niet bij de transporteur is aangemeld.
 2. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon of rechtspersoon is, niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf, is hij gerechtigd een Overeenkomst betreffende Producten te annuleren tot 14 dagen na de ondertekening van de offerte of het plaatsen van de bestelling, indien de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen.
 3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Airco-comfort.nl.
 4. Bij annulering na ondertekening van de offerte zal een boete van 30% van het overeengekomen bedrag in de offerte, of het aantal reeds door Airco-comfort.nl besteedde uren, in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling  

 1. In het geval van een zakelijke Opdrachtgever zijn alle genoemde bedragen in de offerte in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. In het geval van een particuliere Opdrachtgever zijn alle genoemde bedragen in de offerte in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is Airco-comfort.nl gerechtigd om retourkosten in rekening te brengen. Deze bedragen 35 euro per geretourneerde airco.
 2. Airco-comfort.nl heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
 3. Betaling dient te geschieden middels iDeal, Paypall, incasso, contant of creditcard, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen. 
 4. Een particuliere Opdrachtgever dient het totale bedrag uit de offerte te voldoen ter bevestiging van de Overeenkomst. Een zakelijke Opdrachtgever kan eventueel op rekening betalen na een goedgekeurde kredietcheck.
 5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Airco-comfort.nl mede te delen. 
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 7. Indien Airco-comfort.nl besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
   

Artikel 9 Aansprakelijkheid  

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 2. Airco-comfort.nl is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 
 3. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van Airco-comfort.nl.
 4. Airco-comfort.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.
 5. Airco-comfort.nl is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10. 
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Airco-comfort.nl voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 7. Indien Airco-comfort.nl aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Airco-comfort.nl met betrekking tot haar Diensten. 
 8. De aansprakelijkheid van Airco-comfort.nl is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Airco-comfort.nl niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag. 
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Airco-comfort.nl.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

Artikel 10 Overmacht  

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Airco-comfort.nl, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Airco-comfort.nl zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Airco-comfort.nl of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Airco-comfort.nl overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Airco-comfort.nl heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 
   

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens  

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Airco-comfort.nl kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
   

Artikel 12 Intellectuele eigendom 

 1. Quimax behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Quimax van gegevens. Opdrachtgever zal Airco-comfort.nl vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 
   

Artikel 13 Reclames 

 1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de Dienst over te gaan op controle daarvan, tenzij is afgesproken dat Airco-comfort.nl een conceptversie zou versturen. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Airco-comfort.nl te worden gemeld.
 2. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Airco-comfort.nl.

Artikel 14 Identiteit van Airco-comfort

 1. Airco-comfort.nl is bij de KvK geregistreerd onder nummer 75058707 en draagt btw-identificatienummer NL860125397B01. Airco-comfort.nl is gevestigd aan de Ger Ladagestraat 28 (3059TG) te Rotterdam.
 2. Airco-comfort.nl is per e-mail te bereiken via quint@aicro-comfort.nl of middels de website airco-comfort.nl en telefonisch op 0638747065.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

 1. Op de rechtsverhouding tussen Airco-comfort.nl en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die tussen Airco-comfort.nl en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.